• 10 FACTS TO GET TO KNOW SIBERIA

  Photographs by Konstantin Khoroshilov, Denis Budkov, Daniel Korzhonov, Sergey Fomin, Alexander Khimushin, Andrei Privalov, Sergey Dolya, Dmitry Savin | Shutterstock.com, Alexey Klekovkin

  Klyuchevskaya Sopka. Photograph by Denis Budkov

  Siberia. Photograph by Daniel Korzhonov

  Siberia. Photograph by Sergey Fomin

  Indigenous peoples of Siberia. Photographs by Alexander Khimushin

  Deer stone. Altai Region. Photograph by Andrei Privalov

  Shaman

  Ivolginsky Datsan. Buryatia

  Chara Sands. Photograph by Sergey Dolya

  Winter in Siberia. Photograph by Dmitry Savin | Shutterstock.com

  Putorana Plateau. Krasnoyarsk Region. Photograph by Alexey Klekovkin