• Krasnoyarsk Krai. Stolby Nature Reserve

    Evgeniy Zhevlakov

    Krasnoyarsk Krai. Stolby Nature ReserveKrasnoyarsk Krai. Stolby Nature Reserve_2Krasnoyarsk Krai. Stolby Nature Reserve_3